Fr Thomas Toretkui

Official Title Rev Thomas Toretkui