Fr Paul Nguyen Cong Tru

Official Title Rev Paul Nguyen Cong Tru